Algemene voorwaarden

Wilma Oosthoek in de natuur - Wilskrachtige Verhalen Duurzaamheid
15 september 2020

1. Definities

 1. Wilma Oosthoek, gevestigd te Dordrecht onder KvK-nummer 76751007, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Wilskrachtige Verhalen (info@wilskrachtigeverhalen.com).
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

 

2. Toepassing van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten, werkzaamheden en levering van diensten en/of goederen door of namens Wilskrachtige Verhalen.
 2. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Offertes

 1. Om een offerte op maat op te stellen, kan Wilskrachtige Verahalen opdrachtgever verzoeken tot een gratis telefoon- of videogesprek. In dit gesprek zullen de wensen en ideeën van opdrachtgever af worden gestemd op de dienstverleningsmogelijkheden van Wilskrachtige Verhalen.
 2. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 dagen.
 3. Wilskrachtige Verhalen kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Wilskrachtige Verhalen is een eenmanszaak met een Kleine Ondernemersregeling (KOR). Bij facturering worden er geen prijzen inclusief BTW doorberekend.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte en de daarbij gestelde voorwaarden heeft aanvaard.

 

4. Betalingen

 1. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Wilskrachtige Verhalen heeft het recht om opdrachtgever tot een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verzoeken.
 2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde tarief. Wilskrachtige Verhalen heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen.
 3. Als werkzaamheden buiten Dordrecht plaatsvinden, worden er OV-kosten in rekening gebracht.
 4. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 5. Geen enkel gebruik van het werk van Wilskrachtige Verhalen is toegestaan zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur nog niet heeft voldaan.
 6. Indien de opdrachtgever de factuur te laat betaald, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over factuurbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
 7. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze niet heeft voldaan aan één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder inbegrepen, dan komen alle kosten die Wilskrachtige Verhalen ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wilskrachtige Verhalen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wilskrachtige Verhalen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Wilskrachtige Verhalen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 10. Opdrachtgever kan een annulering tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk kenbaar maken. Een annulering binnen 14 kalenderdagen resulteert in een betalingsverplichting van 50% van het geoffreerde bedrag.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wilskrachtige Verhalen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, en zal om tot het gewenste resultaat te komen steeds in contact staan met opdrachtgever om diens feedback te verwerken. Twee revisiemomenten zijn bij de prijs inbegrepen.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen, en eindigt zodra aan de overeenkomst uitvoering is gegeven.
 3. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar. Doet opdrachtgever dit niet en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
 4. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze zullen door Wilskrachtige Verhalen pas worden uitgevoerd nadat er een aparte offerte van de extra kosten is gemaakt en deze door de opdrachtgever is geaccordeerd. Wilskrachtige Verhalen is niet verplicht om de aanvullende opdracht te verrichten. In het geval van weigering blijft de eerder gesloten overeenkomst geldig.
 5. Bij overschrijding van een termijn dient Wilskrachtige Verhalen eerst door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn te worden gegund om alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven, bij gebreke waarvan Wilskrachtige Verhalen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade die een rechtstreeks gevolg is van de ontstane vertraging.
 6. Overschrijding van een termijn door Wilskrachtige Verhalen levert geen grond op voor de ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever.
 7. Wilskrachtige Verhalen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

 

6. Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de aan opdrachtgever verstrekte teksten en beelden berusten uitsluitend bij Wilskrachtige Verhalen.
 2. Aangeleverde informatie door opdrachtgever wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wilskrachtige Verhalen zal deze informatie enkel gebruiken om de opdracht tot uitvoer te brengen.
 3. Gesprekken waarin opdrachtgever zijn/haar verhaal vertelt aan Wilskrachtige Verhalen worden opgenomen met audioapparatuur. Na afloop gebruikt Wilskrachtige Verhalen dit enkel voor eigen gebruik om een krachtig verhaal te kunnen uitwerken. Alle audio-opnames worden na het beëindigen van de overeenkomst verwijderd.
 4. Teksten worden aangeleverd in een Word- en PDF-bestand en mogen niet door opdrachtgever gewijzigd worden.
 5. Beelden worden aangeleverd in een hoge resolutie (HR) en via WeTransfer toegestuurd, nadat betaling is voldaan. Er worden nooit RAW-bestanden of onbewerkte beelden aangeleverd. Het is niet toegestaan het aangeleverde beeldmateriaal zelf te bewerken.
 6. De opdrachtgever verkrijgt ten aanzien van het geleverde werk uitsluitend de gebruiksrechten die bij de overeenkomst, deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het verstrekte materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 7. Aangeleverde teksten en beelden mogen online enkel met naamsvermelding, ©Wilskrachtige Verhalen, of tag, @wilskrachtigeverhalen, worden geplaatst.
 8. Aangeleverde teksten en beelden mogen in print enkel met naamsvermelding, ©Wilskrachtige Verhalen, en link naar website, https://www.wilskrachtigeverhalen.com, gebruikt worden.
 9. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde, dan wel met het in de overeenkomst overeenkomen voorwaarden, wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Wilskrachtige Verhalen een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 10. Wilskrachtige Verhalen mag het beeld gebruiken voor bedrijfsdoeleinden zoals het plaatsen van beelden op de eigen website, in een gedrukt portfolio en/of op social media. Hiervan kan enkel worden afgeweken in een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.

 

7. Aansprakelijkheid en klachtenprocedure

 1. Wilskrachtige Verhalen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld door haar is veroorzaakt.
 2. Wilskrachtige Verhalen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Wilskrachtige Verhalen is niet aansprakelijk in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wilskrachtige Verhalen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wilskrachtige Verhalen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht is Wilskrachtige Verhalen gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst gedurende de periode dat de overmacht voortduurt kosteloos op te schorten. Indien verplaatsing naar een later moment niet mogelijk is, zal Wilskrachtige Verhalen een eventueel reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk retourneren.
 4. In het geval dat Wilskrachtige Verhalen een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door haar aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de desbetreffende opdracht waarbinnen de schade is ontstaan.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Wilskrachtige Verhalen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
 6. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten en producten en verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk kenbaar te maken aan Wilskrachtige Verhalen. Wilskrachtige Verhalen streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.
 7. Het doorlopen van de klachtenprocedure schort de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 – 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

 

8. Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Wilskrachtige Verhalen is gevestigd.

KvK-nummer: 76751007 | 2021 | websitemaker @liesbethsmit | fotograaf @daisyranoe @astridgrootscholtenfotografie 

Algemene voorwaarden | Privacy | True pricing